Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Ajatuksia johtamisesta ja arvoista

”Paras johtaja on se, jolla on tarpeeksi järkeä valita oikeat ihmiset haluamiinsa tehtäviin ja tarpeeksi itsehillintää olematta häiritsemättä heidän työtään.”
– Theodore Roosevelt

Miten käy sellaisen työyhteisön, joka on täynnä osaavia, jaksavia, innokkaita, positiivisesti ajattelevia ja idearikkaita itseohjautuvia ihmisiä? Voi kuulostaa toteutumattomalta unelmalta, mutta jos näin olisi tilanne niin lienee selvää, että tällaisella yhteisöllä on käsissään kaikki menestymisen mahdollisuudet.

Johtamisen rooli menestyvässä työyhteisössä

Tehokas johtaminen yhdistää inhimillisyyden, tiedon ja tekemisen. Työyhteisön tekevät ihmiset.

Tieto sisältää kaiken sen informaation, joka meillä on. Esimerkiksi konseptit ja viitekehyksen, jotka toimivat tekemisen raameina. Tekeminen kertoo menetelmät, kuinka käytännössä toteutamme työtämme. Tiedon ja tekemisen lisäksi olemme me itse; oma identiteettimme, näkökulmamme ja arvomme, jotka ovat kaiken tekemisemme taustalla.

Johtamisen tehtävänä on huolehtia, että hommat toimivat ja asiat etenevät, työntekijät tekevät työtään ja työolosuhteet ovat kunnossa. Tämä mahdollistuu, kun jokainen yhteisön jäsen toimii yrityksen strategian mukaisesti. Tämä taas edellyttää sitä, että jokainen tietää ja ymmärtää mitä yrityksen strategialla tarkoitetaan.

Strategian taustalla ovat yrityksen arvot, visio ja missio. Myös näiden sisältö tulisi olla jokaisen yhteisössä toimivan tiedossa. Yksinkertaisemmin sanottuna jokaisen työyhteisön jäsenen kuuluisi tietää ja ennen kaikkea ymmärtää miksi yritys on olemassa ja millainen on näkymä tulevaisuudesta. Menestyksen pohjalla on työyhteisön yhteinen ymmärrys ja näkemys siitä, miten tehdään.

Kun nämä kaikki ovat selkeästi ja käytännön tasolla kaikille selvät, myös johtaminen saa suunnan. Johtaja tietää tavoitteet ja millaisin tavoin niihin pyritään. Johtaja on saanut toiminnalleen punaisen langan, jota seurata. Ja koska kaikki organisaation jäsenet tietävät, millaista punaista lankaa noudatetaan, he ymmärtävät paremmin mihin johtamisella pyritään. Yhteinen ymmärrys tavoitteista ja tekemisen tavoista myös sitouttaa yksilöt toimimaan yhdessä.

Työn merkityksellisyys

Kun ihminen näkee ja kokee työnsä merkityksellisyyden, kun hän tietää mikä osa ja arvo hänen työllään on kokonaisuuden kannalta, hänen on helpompi sopeutua erilaisiin tehtäviin ja mahdollisiin muutoksiin. Johtaminen helpottuu ja muuttuu läpinäkyvämmäksi, kun jokainen omalta osaltaan toimii yrityksen samojen arvojen ja strategian johdattamana. Ja koska jokainen tietää olevansa tärkeä palanen kokonaisuudessa, hän osaa arvostaa ja kunnioittaa myös muiden työpanosta.

Alussa mainitsemani osaava, jaksava, innokas, positiivisesti ajatteleva ja idearikas itseohjautuva työntekijä ei välttämättä ole pelkkä unelma. Se on täysin mahdollinen, mutta yrityksen johdon on riittävän selkeästi tuotava julki kaikille työntekijätasoille, mitä keneltäkin odotetaan, miten hänen odotetaan toimivan ja ennen kaikkea miksi näin toimitaan, kiitosta unohtamatta. Kun jokainen tuntee olevansa arvostettu ja tärkeä, hän uskaltaa entistä enemmän antaa itsestään ja omasta osaamisestaan pelkäämättä muiden mielipiteitä. Läpinäkyvässä toiminnassa uskalletaan myös olla väsyneitä, erehtyviä ja epäonnistua.

Johtamisen tehtävä ei ole tehdä ihmisistä tehokkaita käskyttämällä ja pelolla, vaan antamalla tilaa ja rohkaisemalla kokeilemaan. Johtaja uskaltaa antaa tilaa alaisilleen, kun pelisäännöt ovat kaikkien tiedossa ja sellaiset, että ne ovat hyväksyttävissä. Näin jokainen saa antaa parastaan omaehtoisesti, pelkäämättä epäonnistumista. Johtajan tehtävä on katsoa päältä, että asiat etenevät oikeaan suuntaan ja että työskentelyolosuhteet ovat kunnossa ja huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista.

Tärkeintä on, että työyhteisö löytää itselleen sopivan tavan toimia. On hyvä huomioida, että läpinäkyvä toiminta ja yhteen puhaltava työyhteisö saattaa olla juuri se erottava tekijä, jonka perusteella asiakas tekee ostopäätöksensä yrityksen hyväksi.

Jaana Soikkeli
B.UP Koutsi

LISÄÄ TARINOITA.

B.UP on Luotettava Kumppani

Tilaajavastuulaki vaatii työn tilaajaa selvittämään, onko työn toimittaja hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Vastuu Groupin omistaman Zeckit-palvelun kautta voi tarkistaa mahdollisen uuden yhteistyöyrityksen tiedot ja samalla

Lue lisää »