Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on BupUP Oy (y-tunnus 3097793-9) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 4.4.2021. 

1. REKISTERINPITÄJÄ

BupUP Oy, Teknologiantie 18, 90570 Oulu. 

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Katja Koskimies, katja.koskimies@bupup.fi, 0503585723. 

3. REKISTERIN NIMI

BupUP OY asiakasrekisteri.

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen
oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu,
vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen) ja/tai sopimus, jossa
rekisteröity on osapuolena.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja
ovat: 

 • henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio
 • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite,
  osoite)
 • www-sivustojen osoitteet
 • tiedot tilatuista palveluista ja niiden
  muutoksista
 • laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja
  tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tallennamme asiakkaitamme,
yhteistyökumppaneitamme ja muita kontaktejamme koskevat tiedot niin pitkään
kuin tiedot ovat tarpeellisia säilyttää kyseessä olevaa henkilötietojen
käsittelyä vaativaa tarkoitusta varten. Rekisterin tietoja käydään läpi,
päivitetään ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan
asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse,
puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N
ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin
niin on sovittu asiakkaan kanssa. BupUP Oy välittää vain välttämättömiä tietoja
kolmansille osapuolille. Välitämme tietoa seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on
  kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Tuotteen toimittajalle, sähköisiä lisenssejä tai
  suoratoimitustuotteita tilattaessa
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja
  siirtyessä perintään

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän
toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. BupUP Oy huolehtii tietoja
siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n
tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan
huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden
laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan
asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja
sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden
kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla
henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon
täydentämistä. Tiedot voi tarkastuttaa kerran vuodessa maksutta.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia
niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä
vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus
pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus
tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut 
EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet
 kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 

4.4.2021 v1